خدمات آزمایشگاه

لیست خدمات و آزمون های آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایلام

آنالیز BET

BET

ثبت سفارش

فرم درخواست آنالیز GC-FID/ECD

GC-FID/ECD

ثبت سفارش